Stvari koje lije�nici stvarno �ele znati o Crohnovoj bolesti

Crohnova bolest ne mora biti poznata kao rak ili bolest srca, ali mo�e isto tako konzumirati �ivot osobe, ako ne i vi�e. Crohnova bolest je kroni�na upalna bolest gastrointestinalnog (GI) trakta. Naj�e��e utje�e na velike i male crijeva, iako mo�e izazvati pusto� na bilo kojem dijelu GI trakta.

Evo 14 stvari koje lije�nici �ele da znate o ovoj bolesti.

1. Postoje faze blije�tanja i remisije

Ve�ina ljudi s Crohnovim bolestima prolazi kroz izbijanje i remisije. Simptomi povezani s upalom GI-a su u najgorem slu�aju tijekom Crohnove blije�tanja. Tijekom faze remisije, Crohnovi bolnici osje�aju prili�no normalno.

�esti simptomi Crohnove bolesti uklju�uju:

  • bol u trbuhu (koja se obi�no pogor�ava nakon jela)
  • proljev
  • bolne pokrete crijeva
  • krv u stolici
  • gubitak te�ine
  • anemija
  • umor

Crohnova bolest mo�e se o�itovati i na druge na�ine, kao �to su bol u zglobovima, upalu o�iju i ko�ne lezije, ka�e Aline Charabaty, voditeljica Centra za upalne bolesti crijeva u MedStar Georgetown University Hospital.

2. Vi�e ljudi dijagnosticira se svake godine

Vi�e od 700.000 Amerikanaca dijagnosticirano je Crohnova bolest, prema Crohn's & Colitis Foundation of America (CCFA). Taj broj nastavlja rasti.

Imunolo�ki posredovane bolesti op�enito, uklju�uju�i upalne bolesti crijeva i Crohnovu, pove�ale su se posljednjih godina, ka�e Charabaty. Ovo pove�anje se uglavnom vidi u razvijenim zemljama.

Mu�karci i �ene jednako su pogo�eni, a simptomi bolesti mogu zapo�eti u bilo kojoj dobi. Me�utim, naj�e��e se javlja kod adolescenata i mladih od 15 do 35 godina.

Nitko ne zna to�no �to uzrokuje Crohnovu bolest

Specifi�ni uzroci Crohnove bolesti su nejasni. Ve�ina istra�iva�a vjeruje da je to rezultat kombinacije �imbenika. Ti �imbenici uklju�uju interakciju tri stvari:

  • genetskim ili nasljednim �imbenicima
  • izaziva�i okoli�a, poput lijekova, one�i��enja, prekomjerne upotrebe antibiotika, prehrane i infekcija
  • neprijatan imunolo�ki sustav koji po�inje napadati svoje GI tkivo

Vi�e se istra�ivanja provode oko veze izme�u �imbenika okoline i Crohnove bolesti.

4. Obiteljska povijest mogla bi igrati ulogu

Ako imate obiteljsku anamnezu razdra�ljivih poreme�aja crijeva, vi svibanj imati pove�ani rizik za razvoj Crohnove bolesti. Me�utim, ve�ina ljudi s Crohn-ovom bole��u nema prethodnu obiteljsku povijest. Zato istra�iva�i vjeruju da bi okoli� mogao imati va�nu ulogu u razumijevanju ove bolesti.

5. Ne mo�ete uzrokovati Crohnova bolest

Lije�nici ne znaju �to uzrokuje Crohnovu bolest, ali znaju da ih ljudi ne uzrokuju, ka�e Matilda Hagan, gastroenterologinja u Mercy Medical Centeru u Baltimoreu.

6. Pu�enje mo�e pogor�ati simptome

Mo�e postojati veza izme�u pu�enja cigareta i Crohnove bolesti. Ne samo da pu�enje mo�e uzrokovati gori ili �e��i simptomi, ali neki podaci upu�uju na to da pu�enje cigareta �ak mo�e pove�ati va�e �anse za razvoj Crohnove bolesti.

"Pu�enje pokazalo je da utje�e na ukupnu te�inu bolesti, a pu�a�i imaju 34 posto ve�u stopu recidiva od nepu�a�a", ka�e Akram Alashari, MD, kirurg i kriti�ki lije�nik na Sveu�ili�tu u Floridi.

7. Mnogo je na�ina lije�enja Crohnove bolesti

Crohnova bolest mo�e se predstaviti na bezbroj razli�itih na�ina. Va�i simptomi i u�estalost baklji mogu biti razli�iti od druge osobe s tom bolesti. Zbog toga su tretmani prilago�eni odre�enim simptomima i ozbiljnosti svakog pojedinca u bilo kojem trenutku.

Postoje mnoge medicinske terapije dostupne za lije�enje Crohnove bolesti. Terapije uklju�uju imunosupresive, steroide i biologiku.

Sada�nje istra�ivanje istra�uje nove mogu�nosti lije�enja. To uklju�uje manipulaciju crijevnim bakterijama s antibioticima, probioticima, prebioticima i prehranom. Tako�er se istra�uju fekalne mikrobiotske transplantacije. Potrebno je vi�e istra�ivanja kako bi se odredila u�inkovitost za lije�enje Crohnova. Preliminarne studije pokazale su obe�anje za ulcerozni kolitis, drugu upalnu bolest crijeva.

Ve�ina tretmana usmjerena je na kontrolu razli�itih dijelova imunolo�kog sustava, �to dovodi do pove�ane upale i simptoma slabosti, ka�e William Katkov, gastroenterologinja u zdravstvenom centru Providence Saint John u Santa Monici u Kaliforniji.

8. Crohnova bolest mo�e pove�ati rizik od raka gastrointestinalnog sustava

Rizik od raka debelog crijeva je ve�i kod osoba s Crohnovom bole��u. Ovaj rizik pove�ava dulje osobe koja ima Crohnovu bolest.

9. Kirurgija je stvarnost, ali rijetko je lijek

Mnogi ljudi s Crohnovom bolesti operirat �e se u nekom trenutku u svom �ivotu. Kirurgija se koristi kada lijek nije dovoljan da bolest bude pod kontrolom. Bolest i o�iljak mo�e dovesti do opstrukcije crijeva i drugih komplikacija. Kirurgija je �esto samo privremeno rje�enje.

10. Rana dijagnoza je najbolji tretman

Prije nego �to netko dijagnosticira Crohnovu bolest, to je ve�a �ansa lije�nicima da pobolj�aju kvalitetu �ivota te osobe, ka�e Rubin. Potra�ite lije�nika koji ima iskustva s lije�enjem Crohnove bolesti. Budu�i da su bolest i mogu�nosti lije�enja �esto slo�ene, �eljet �ete raditi s lije�nikom koji ima veliko iskustvo lije�enja osoba s Crohnovim.

11. Crohnova bolest �esto prolazi dugotrajno nedijagnosticirana

Crohnova bolest �esto se ne dijagnosticira dulje vrijeme. Ako imate kroni�nu bol u trbuhu i proljev, ili druge uporni i neobja�njivi GI simptomi, trebali biste razgovarati sa svojim lije�nikom o mogu�nosti Crohnove bolesti.

12.Crohnova bolest mo�e imati ogroman utjecaj na �ivot osobe

Crohnova bolest �esto po�inje kada je osoba mlada i nastavlja utjecati na njih tijekom svog �ivota. Zbog toga, bolest mo�e uzeti cestarina �ak i najsna�nije osobe. Ne samo da simptomi mogu postati debilitator, ve� i osobe s Crohnovim �esto imaju vi�e obveza lije�nika, testove i postupke. Izme�u simptoma i redovitih sastanaka, kvaliteta �ivota mo�e biti te�ko pogo�ena.

Strah od tr�anja u kupaonicu u bilo kojem trenutku, intimnosti ili obja�njavanja simptoma prijateljima mo�e pro�eti svakodnevne misli. Socijalni izleti mogu biti stresni i va�a produktivnost na poslu mo�e patiti.

13. Prakti�na podr�ka mo�e pomo�i jednako kao zagrljaj

Ako je netko koga poznajete ili voli, ima Crohnova bolest, emocionalna podr�ka je bitno va�na. Slu�ajte njihove osje�aje i pru�ite podr�ku i razumijevanje. Prakti�na pomo� tako�er mo�e biti korisna.

Ponuda za kupnju namirnica, uzimanje doma�eg obroka ili pomo� s drugim poslovima u ku�anstvu. To mo�e pomo�i u uklanjanju stresa od �ivota osobe. Tako�er mo�ete ponuditi ozna�avanje posjeta lije�niku. Ponekad je dodatni uho dobrodo�lo i korisno.

14. Crohn je kontroliraniji nego ikad prije

Rana dijagnoza i pristup pravim stru�njacima mogu olak�ati kontrolu Crohnove bolesti. Ako sumnjate da ste svibanj imati stanje, razgovarajte sa svojim lije�nikom. �to prije dobijete pomo�, to prije mo�ete voditi normalan, bezbolan �ivot.

�ivjeti s Crohnovim

Dijagnoza Crohnove bolesti va�an je korak ka dobivanju bolje kvalitete. Nakon �to vi i va� lije�nik znate s �ime se bavite, mo�ete po�eti planirati tijek lije�enja.

Prona�ite lije�nika

Gledaj video: 1050-5 Be Noble, Think Noble and Want Only God, Multi-subtitles (Travanj 2020).