Razumijevanje sinusnog ritma

�to je sinusni ritam?

Sinusni ritam odnosi se na ritam va�eg sr�anog tima, odre�enog sinusnim �vorom va�eg srca. �vor sinusa stvara elektri�ni puls koji putuje kroz sr�ani mi�i�, uzrokuju�i da se ugovara ili pobije. Mo�ete misliti na sinusni �vor kao prirodni pejsmejker.

Dok je sli�an, sinusni ritam razlikuje se od sr�anog ritma. Va�a brzina otkucaja srca odnosi se na broj koliko puta srce otkucaje za minutu. Sinusni ritam, s druge strane, odnosi se na obrazac va�eg otkucaja srca.

Nastavite �itati kako biste saznali o razli�itim vrstama sinusnih ritmova i �to oni zna�e

Normalni sinusni ritam

Normalni sinusni ritam definira se kao ritam zdravog srca. To zna�i da se elektri�ni impuls iz va�eg sinusnog �vora pravilno prenosi.

U odraslih, normalni sinusni ritam obi�no prati brzinu otkucaja srca od 60 do 100 otkucaja u minuti. Me�utim, normalne vrijednosti srca variraju od osobe do osobe. Saznajte koliko je idealna brzina otkucaja srca.

Ritam aritmija sinusa

Kada va�e srce kuca previ�e ili previ�e puta u minuti, naziva se aritmija.

Sinus tahikardija

Sinus tahikardija javlja se kada va� sinusni �vor �alje previ�e elektri�nih impulsa u odre�enom vremenu, �to dovodi do br�eg otkucaja srca. Dok elektri�ni puls koji uzrokuje srce da tuku mo�e biti normalan, tempo tih otkucaja je br�i od uobi�ajenog. Netko sa sr�anom brzinom od preko 100 otkucaja u minuti smatra se tahikardijom.

Mo�da imate tahikardiju i ne znate, jer ne uzrokuje uvijek simptome. U nekim slu�ajevima, sinus tahikardija mo�e pove�ati rizik od ozbiljnih komplikacija, uklju�uju�i zatajenje srca, mo�dani udar ili iznenadni sr�ani zastoj.

Postoje mnogi mogu�i uzroci sinusne tahikardije, uklju�uju�i:

 • groznica
 • anksioznost, strah ili emocionalni uznemirenost
 • vje�ba
 • o�te�enja srca zbog bolesti srca
 • anemija
 • hipertireoza
 • te�kog krvarenja

Sinusna bradikardija

Sinusna bradikardija je suprotna od sinusne tahikardije i doga�a se kada va� sinusni �vor ne �alje dovoljno impulsa, �to rezultira brzinom otkucaja srca od manje od 60 otkucaja u minuti.

Imajte na umu da brzina otkucaja srca ispod 60 otkucaja u minuti mo�e biti normalna za neke ljude, posebno mla�e odrasle i sporta�e. Za druge, me�utim, to mo�e biti znak da va�e srce ne distribuira dovoljno krvi s kisikom na svoje tijelo.

Kao sinusna tahikardija, sinusna bradikardija mo�e biti uzrokovana nizom stvari, uklju�uju�i:

 • o�te�enja srca zbog bolesti srca
 • problemi s va�im sinusnim �vorom
 • elektri�na provodljivost u va�em srcu
 • o�te�enja va�eg srca u odnosu na starenje
 • hipotireoza

Bolest sinusnog sindroma

Sindrom sinusnog sinusa je krovni pojam za skupinu simptoma koji ukazuju na problem s sinusnim �vorom. Osim poreme�aja sinusnog �vora, druge vrste bolesnog sinusnog sindroma uklju�uju:

 • Uhi�enje sinusa.�To uzrokuje da va� sinusni �vor kratko zaustavi preno�enje elektri�nih impulsa.
 • Sinoatralni blok.�Elektri�ni impulsi kretati se previ�e polako kroz va� sinus �vor, �to dovodi do sporijih od normalnog otkucaja srca.
 • Sindrom bradikardije-tahikardije (tachy-brady), Va�e srce tuku se izmjenjuje izme�u brzih i sporih ritmova.

Donja linija

Sinusni ritam odnosi se na ritam va�eg sr�anog ritma koji je postavljen sinusnim �vorom, prirodnim stimulatorom srca va�eg tijela. Normalni sinusni ritam zna�i da je brzina otkucaja srca unutar normalnog raspona. Kada va� sinusni �vor �alje elektri�ne impulse prebrzo ili presporo, dovodi do sinusne aritmije, uklju�uju�i sinus tahikardiju ili sinusnu bradikardiju. Za neke ljude, sinusna aritmija nije ni�ta za brigu, ali za druge to mo�e biti znak temeljnog stanja.