Susret s 2017. stipendijom sna�nijeg stipendista: Jahmil Lacey

Kao dio na�e vizije za stvaranje ja�eg, zdravijem svijetu, zdravstveni program dodijelio dva studenta upisana u 2017 jesen semestar 10.000 dolara stipendije svake nastaviti svoje studije. Upoznajte pojedince koji su pokazali predanost boljitku njihove zajednice u borbi protiv dijabetesa tipa 2.

Odrastaju�i, Jahmil Lacey je znao da ne�to nije druga�ije s djedom, ali nije mogao to�no odrediti �to je to. Kao dijete, pitao se za�to je njegov djed ubrizgao prst i dao je krvariti. Osje�ao se zbunjen kad bi njegova baka slu�ila djedu razli�itoj hrani od ostatka obitelji.

No, sve dok nije bio stariji, Lacey je shvatio �to se to�no doga�a: Njegov djed je imao dijabetes tipa 2. Na�alost, njegov djed nije mogao ispravno brinuti o sebi s poreme�ajem i umro zbog komplikacija.

Gubitak oba djeda i djedova duboko je utjecao na mladu Lacey, a znao je da je, kada je postao odrasla osoba, �elio ne�to u�initi kako bi promijenio svijet na bolje. Posebno je htio pomo�i mu�karcima kao �to je njegov djed zagrlio zdrav stil �ivota.

Motivirani student, koji �e poha�ati postdiplomski studij Charlesa Drewa prije nego �to se upi�e u medicinsku �kolu na Medicinskom fakultetu David Geffen u UCLA-u, ve� je napravio ogromne korake unutar njegove zajednice. Nedavno je osnovao TrapMedicine, zdravstveno pokretanje partnera s lokalnim parterima kako bi crncima u Laceyjevoj zajednici donio zdravstvenu za�titu i sredstva.

Djelomice zbog borbi koje je promatrao njegov djed pro�i, Lacey se �elio usredoto�iti na pomo� ovoj povijesno nepovoljnoj skupini na mjestu gdje su se osje�ali kod ku�e.

"TrapMedicine je doista ro�eno kao sredstvo za obrazovanje ljudi, ali onda je do�lo do" Oh, zapravo mo�emo koristiti ovaj prostor kako bismo tako�er pru�ali usluge na licu mjesta ", ka�e Lacey.

Ono �to je po�elo kao veza s jednim bru�ilicom u svom rodnom gradu sada je izraslo u dva plodonosna odnosa s trgovinama u Oaklandu i San Franciscu. Medicinske studente i lije�nike dovodi izravno u salon, gdje se bave osnovnim zdravstvenim pregledima, uklju�uju�i preglede hipertenzije, o�itanja krvnog tlaka i o�itanja �e�era u krvi te pru�aju osnovno obrazovanje. �itanja ostaju u brija�u, tako da zdravstveni trener koji radi tamo mo�e dr�ati kartice na klijentima od tjedna do tjedna.

Lacey primje�uje da je njegov model zdravstvenog osiguranja posebno va�an jer postoji va�na rasna povijest koju treba razmotriti kada se radi o crnim mu�karcima koji tra�e medicinsku skrb. On povezuje dana�nje nepovjerenje me�u crncima i mladima s zdravstvenim ustanovama.

"Diskriminirani su i osje�ali se manje nego u sobi za ispit u bolnici", obja�njava Lacey. "Kao rezultat toga, ljudi bi radije samo WebMD ne�to, ili samo zaboraviti �to god oni prolaze i poku�ati imati svoje vlastite samo-lijekova za rje�avanje neke od zdravstvenih problema koje su umjesto odlaska lije�niku. ”

Istra�ivanja potvr�uju Laceyjeve opa�anja. Primjeri datiraju iz Tuskegee studije sifilisa u �etrdesetim godinama pro�log stolje�a, u kojima su crni mu�karci nesvjesno inficirani sifilisom, na nedavne studije, �to ukazuje da postoji mjerljiva razlika u kvaliteti procjene boli, lije�enju i skrbi bolesnika izme�u bijelaca i crnaca.

No, motivirani lije�nik-u-biti se nada da �e sredstva iz zdravstvene stipendije omogu�iti mu da donese novu budu�nost zdravstvene za�tite, osobito za crne ljude.

Ispu�ta svoje energije u svoje studije i njegov novi po�etak i raduje se stoje�i kao stup novog pravaca u svojoj zajednici. "Uzeo sam bezbroj godina u �koli i proveo bezbroj vremena ula�u�i se u poku�aj da se stavim u tu poziciju kako bih mogao biti glas za ljude", obja�njava Lacey. "Ne uzimam to lagano."


Chaunie Brusie, BSN, je registrirana medicinska sestra s iskustvom u radu i isporuci, kriti�noj njezi i dugoro�noj skrbi. �ivi u Michiganu sa svojim mu�em i �etvero djece, a autorica je knjige "Tiny Blue Lines.”

������ �������: Last Day at UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center (Travanj 2020).