Koje su masno�e oblikovane laxatives?

Pregled

Ne mo�ete gledati televiziju bez vidljivih marketin�kih proizvoda koji olak�avaju opstipaciju. Mnogi od tih proizvoda su laksativi koji oblikuju masu. Ako razmi�ljate o tome da se ubla�ite simptomi nepravilnosti, postoje neke stvari koje biste trebali znati.

Laksativi koji oblikuju masu upijaju teku�inu u crijevima. To stvara glomaznu, vi�e teku�inu poput stolice koja je mek�a i lak�e pro�i. Uobi�ajeni laksativi koji oblikuju masu uklju�uju psilij (metamucil), polikarbofil (FiberCon) i metilcelulozu (Citrucel).

Druge vrste laxatives uklju�uju:

 • omek�iva�i stolice
 • stimulativni laksativi
 • laksativi za podmazivanje
 • osmotske laksative

Laksativi koji se masovno oblikuju razlikuju se od tih laksativa. Oni su najsli�niji omek�iva�ima stolice jer poma�u u zadr�avanju vode. Za razliku od stimulativnih laksativa, oni ne stimuliraju �ivce koji ubrzavaju kretanje crijeva kroz crijeva. Oni tako�er ne podmazuju stolice poput lubrikantnih laxatives u�initi. Osmotski laksativi razlikuju se od oblika koji formiraju masu poma�u�i crijevima, a ne crijevima, zadr�ati vodu.

Prednosti laksativa za oblikovanje masno�e

Laksativ koji oblikuje masu mo�e vam pomo�i ako do�ivite kroni�nu zatvor zbog prehrane, na�ina �ivota, nedavne operacije ili lijekova.

Neki ljudi preferiraju laksative koji oblikuju masno�e jer obi�no dolazi do postupnog pobolj�anja simptoma zatvora. �esto su prva linija obrane prije stimuliranja ili druge vrste laksativa. Postoji i manji rizik od gr�eva ili eksplozivnih proljeva koja bi se mogla pojaviti kod stimulativnih laksativa.

Laksativi mogu biti korisni:

 • tijekom trudno�e ili nekoliko dana nakon ro�enja
 • tijekom pripreme za operaciju
 • u lije�enju zatvor kod ljudi koji su u krevetu
 • u lije�enju zatvor zbog lijekova
 • u sprje�avanju naprezanja nakon operacije
 • u vra�anju normalne funkcije crijeva nakon razdoblja siroma�ne prehrane ili fizi�ke neaktivnosti
 • u pomaganju smanjenju kolesterola
 • u lije�enju proljeva

Laksativi za masovno oblikovanje mogu tako�er pobolj�ati zdravstvene uvjete koji su pogor�ani napinjanjem, kao �to su:

 • hemoroidi
 • analne pukotine
 • sr�ana bolest
 • kila
 • udar
 • visoki krvni tlak

Nuspojave laksativa koje stvaraju masu

Laksativi za masovno oblikovanje op�enito su sigurni za zdrave ljude. Me�utim, mogu se pojaviti nuspojave ili interakcije lijekova, uklju�uju�i:

 • crijevna blokada
 • svrabe�
 • ko�ni osip
 • te�ko gutati
 • osje�am se kao gruda u grlu
 • te�ko�e u disanju

Tako�er mo�ete osjetiti blagu bol u trbuhu, nadutost ili plin.

Neki ljudi mogu imati alergijsku reakciju na psyllium. Nazovite svog lije�nika ako imate:

 • te�ko disanje ili gutanje
 • svrbe� novog osipa
 • bol u �elucu
 • mu�nina
 • povra�anje

Uzmite laxatives s masivnim oblikovanjem s najmanje 8 unce vode ili vo�nog soka. To �e pomo�i u spre�avanju opstrukcije crijeva. Druga �a�a vode ili sok mo�e pomo�i u spre�avanju dodatnih nuspojava. Obavezno slijedite upute za doziranje na naljepnici. Tijekom dana, va�no je ostati dobro hidriran.

Trebali biste po�eti osje�ati olak�anje u roku od 12 sati do 3 dana.

Mjere opreza

Izbjegavajte laksative koje oblikuju masu i posavjetujte se s lije�nikom ako se primjenjuje bilo �to od sljede�eg:

 • Imate simptome upala slijepog crijeva ili upaljene crijeva. To uklju�uje:
  • mu�nina
  • povra�anje
  • gr�evi
  • ni�a bol u trbuhu
  • nadutost
  • bol u �elucu
 • Vi propustite bowel pokret du�e od dva dana i imate bolove u trbuhu.
 • Razvijajte osip.
 • Do�ivite iznenadnu promjenu u crijevnim navikama ili funkciju koja traje dva tjedna ili dulje.
 • Uzeli ste lijekove u posljednja dva sata.

Obavijestite svog lije�nika prije kori�tenja laksativa za oblikovanje masnog tkiva ako imate:

 • dijabetes
 • visoki krvni tlak
 • sr�ana bolest
 • bolest bubrega
 • rektalno krvarenje
 • crijevna blokada
 • te�ko gutati

Osobe s bubre�nim bolestima ili dijabetesom su u riziku od neravnote�e elektrolita kod uzimanja laksativa. Iako va� rizik mo�e biti manji s laksativima koji oblikuju masu, i dalje biste trebali posavjetovati se s lije�nikom prije uporabe ako imate bilo koji od tih stanja.

Laksativi mogu utjecati na to kako va�e tijelo apsorbira lijekove. Kao rezultat toga, ne biste trebali uzimati lijekove u roku od dva sata od uzimanja laksativa. Osim toga, ne smijete mije�ati oralne i rektalne laksative.

Izlet

Kada opstipacija udari, lijepo je znati da pomo� u obliku masnog tkiva laksativa je samo drogerija daleko. Dok laksativi mogu donijeti olak�anje, oni bi se trebali koristiti samo u kratkom roku, osim ako va� lije�nik ne odredi druga�ije.

Kako biste sprije�ili konstipaciju na prvom mjestu, jedite hranu bogatu vlaknima koja se sastoji od cjelovitih �itarica, vo�a i lisnatog povr�a. Pijte puno teku�ine i izbjegavajte konstipiranje hrane poput sira ili visokog �e�era, prera�ene hrane.